Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Webเกียรติประวัต

กองพันทหารม้าที่ 18

เกียรติประวัติของหน่วย กองพันทหารม้าที่ 18 ได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจ การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และภารกิจการป้องกันประเทศ หลายครั้ง และการปฏิบัติงานได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จตามแผนงานของหน่วยเหนือ และความสงบสุขของประชาชนชาวไทยอย่างดียิ่ง ซึ่งพอจะสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญได้ ดังนี้.-

- ห้วงปี พ.ศ. 2525 ได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจ ตามแผนยุทธการผาเมืองเกรียงไกรในพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง และภูสอยดาว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


- ห้วงปี พ.ศ.2527 ได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - ลาว กรณี 3 หมู่บ้าน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์


- ห้วง 11 ธ.ค.30 - 23 ก.พ.31 จัดกำลัง กองพันทหารม้าผสม ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - ลาว กรณี บ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นเกียรติยศในการรบสูงสุดของหน่วย กล่าวคือ กำลังพลของหน่วยได้สละชีวิตในการป้องกันอธิปไตยของชาติไทยไว้ จำนวนทั้งสิ้น 24 นาย และมีผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ จำนวน 3 นาย ด้วย

 

- ห้วงปี 2535 จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - พม่า สนับสนุน กองกำลังนเรศวร ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


- ห้วงปี 2536 - 2539 จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน สนับสนุน กองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ จังหวัดน่าน


- ห้วงปี 2541 จัดกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - พม่า สนับสนุน กองกำลังนเรศวร ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และจัดกำลัง 1 กองพันทหารม้า โดยใช้นามหน่วยว่า กองพันทหารม้าที่ 138 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังนเรศวร การจัดประกอบด้วย 3 กองร้อยทหารม้า 1 กองร้อยปืนใหญ่สนาม 1 หมวดเครื่องยิงลูกระเบิด ขึ้นปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

- ห้วงปี พุทธศักราช 2542 ได้จัดกำลัง กองร้อยทหารม้าที่ 1352 เข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - พม่า โดยเป็นหน่วยรองของ กองพันทหารม้าที่ 135 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ในพื้นที่อำเภอฝาง และพื้นที่ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีผลงานในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเป็นที่ปรากฏ และได้รับคำชมเชยจาก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 โดยสามารถสกัดกั้นกำลังติดอาวุธต่างชาติ ซึ่งคุมกัน ขบวนลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดน เข้ามาในเขตประเทศไทยไว้ได้ และสังหารกำลังต่างชาติได้ถึง 5 ศพ นับได้ว่าได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความกล้าหาญ และเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง

- ห้วงปี พุทธศักราช 2543 ได้จัดกำลัง กองร้อยทหารม้าที่ 318 เข้าปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศชายแดนไทย - พม่า โดยเป็นหน่วยรอง หลักของ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผลงานในการปราบปรามและจับกุมการลักลอบค้ายาเสพย์ติด เป็นจำนวนมากและเป็นความภาคภูมิใจ ของหน่วยมาโดยตลอดเช่นกัน

- เมื่อวันที่ 10 ก.พ.44 กองพันทหารม้าที่ 18 ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพภาคที่ 3 โดย แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ท.วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ให้จัดกำลัง และอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นสมทบอีก 1 กองร้อยทหารม้า โดยมี ร.อ.ปิติพงศ์ พันธุ์ดี เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 118 ซึ่งเป็นกองร้อยทหารม้า เตรียมพร้อมในห้วงที่ 2 ของ กองทัพภาคที่ 3 ได้ขึ้นปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ตามคำสั่งของ กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย หลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารพม่าปิดล้อมฐานทหารไทย บริเวณบ้านปางหนุน อ.แม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ปัญหากู่เต็งนาโยง อ.แม่สาย จว.เชียงราย

- ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.44 กองร้อยทหารม้าที่ 118 ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ตามคำสั่งของ กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย หลังจากสถานการณ์เริ่มดีขึ้นทหารพม่าเปิดด่านพรมแดนให้ประชาชนสามารถผ่านเข้า - ออก บริเวณสะพานไทย - พม่า อ.แม่สาย จว.เชียงราย
กลับ
ต่อไป